Stupně povodňové aktivity

První stupeň povodňové aktivity

STAV BDĚLOSTI - nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou. Na vodním díle nastává také při nepříznivém vývoji bezpečnosti VD, odvozeném podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu TBD, nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. Nebezpečí vzniku souvisí s provozní situací, při které může dojít k mimořádnému vypouštění nebo k odtoku, při kterém je dosažen stav 1 SPA na vybraném vodočtu.

Stav bdělosti nastává na základě informací od:

ČHMÚ,
Povodí Ohře, s. p.,
Povodí Labe, s. p.,
Ústřední povodňové komise,
Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje,
Povodňových komisí obcí a měst výše na toku,
Hromadných sdělovacích prostředků,
občanů.

 

 1. zahájení činnosti vybraných členů Povodňové komise, případná aktivace pracoviště povodňové komise,
 2. kontrola spojení a oznámení o tom, že nastal stav bdělosti (telefonické a rádiové spojení) se členy Povodňové komise Libereckého kraje, s Povodňovými komisemi okolních krajů, s Povodňovými komisemi obcí s rozšířenou působností, s Ústřední povodňovou komisí, s významnými právnickými osobami a ostatními orgány státní správy, s operačním střediskem HZS Libereckého kraje, s ČHMÚ, s Vodohospodářským dispečinkem Povodí Ohře, s. p. a Povodí Labe, s. p. (2 dispečinky).
 3. aktivace Hlásné povodňové služby,
 4. sběr a předávání informací a zaznamenávaní informací,
 5. zápisy do Povodňové knihy,
 6. provádění Evidenčních a dokumentačních prací,
 7. zpracování informace pro média.   

Druhý stupeň povodňové aktivity

STAV POHOTOVOSTI - vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Vyhlašuje se také při pokračujícím nepříznivém vývoji bezpečnosti VD, nebo při mimořádném vypouštění vody nebo odtoku z vodní nádrže, při které bude dosažen stav 2. SPA na vybraném vodočtu. Bezpečnost díla se odvozuje podle stavu a vývoje sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu TBD při hodnocení překročení mezních hodnot vybraných veličin.

Stav pohotovosti se vyhlašuje na základě informací od:

ČHMÚ,
Povodí Ohře, s. p.,
Povodí Labe, s. p.,
Ústřední povodňové komise,
Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje,
Povodňových komisí obcí a měst výše na toku,
Hromadných sdělovacích prostředků,
občanů.

 

 1. vyhlášení II. SPA, kontrola spojení a předání základních informací všem členům PK Libereckého kraje, v případě, že II. SPA přesáhne území dvou obcí s rozšířenou působností, nebo při stoupající tendenci průtoku na vodních tocích - svolání členů Povodňové komise Libereckého kraje,

 2. v případě jednání PK Libereckého kraje získávání a předávání informací o situaci, přijímání prvních konkrétních opatření,

 3. v případě zasedání PK Libereckého kraje podávání hlášení Povodňovým komisím okolních krajů, Povodňovým komisím obcí s rozšířenou působností, Ústřední povodňové komisi, významným právnickým osobám a ostatním orgánům státní správy, operačnímu středisku HZS Libereckého kraje, ČHMÚ, Vodohospodářskému dispečinku Povodí Ohře, s.p. a Povodí Labe, s.p.

 4. pohotovost vybraných technických prostředků - cestou HZS,

 5. prověrky připravenosti k zásahům smluvně zajištěných sil a prostředků - cestou HZS,

 6. zpracování informace pro média,

 7. zápisy do Povodňové knihy,

 8. provádění Evidenčních a dokumentačních prací.   

Třetí stupeň povodňové aktivity

STAV OHROŽENÍ - vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území. Vyhlašuje se také při vzniku kritické situace na VD podle vyhodnocení TBD při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku narušení vzdouvacího tělesa (hráze) VD, nebo za mimořádného vypouštění vody při použití nouzových opatření s vyvoláním povodňové průtoku, při kterém bude dosažen stav 3. SPA na vybraném vodočtu.

Stav ohrožení se vyhlašuje na základě informací od:

ČHMÚ,
Povodí Ohře, s. p.,
Povodí Labe, s. p.,
Ústřední povodňové komise,
Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje,
Povodňových komisí obcí a měst výše na toku,
Hromadných sdělovacích prostředků,
občanů.

 

 1. vyhlášení III. SPA,

 2. zajištění trvalé pohotovosti všech členů PK Libereckého kraje,

 3. organizování zásahů,

 4. podávání hlášení Povodňovým komisím okolních krajů, Povodňovým komisím obcí s rozšířenou působností, Ústřední povodňové komisi, významným právnickým osobám a ostatním orgánům státní správy, operačnímu středisku HZS Libereckého kraje, ČHMÚ, Vodohospodářskému dispečinku Povodí Ohře, s. p. a Povodí Labe s.p.

 5. provádění Evidenčních a dokumentačních prací,

 6. zápisy do Povodňové knihy,

 7. informace pro média,

 8. příprava na přechod pod Krizové řízení.

 

Pozn. Z důvodu zabránění vzniku planého poplachu povodňová komise Libereckého kraje, je-li to možné, obratem prověřuje zásadní zprávy týkající se povodňové situace zpětným dotazem, vysláním hlídky nebo jiným způsobem.