Rozsah ohrožení

Povodně jsou děleny na dva druhy a to:

přirozená povodeň

povodně při jarních táních

povodně při letních povodních

ledové jevy

zvláštní povodeň způsobená umělými vlivy

 

Přirozené povodně

Liberecký kraj je specifickým místem na území České republiky. Kraj se rozkládá ve třech horských oblastech (Jizerské hory, Lužického hory a Krkonoše). Vody z oblasti jsou odváděny čtyřmi řekami (Jizera, Lužická Nisa, Smědá a Ploučnice). Je zde devět významných vodních děl, jejichž hlavní účel je fungovat coby protipovodňové opatření. Povodně v Libereckém kraji se vyskytují od nepaměti a pro obyvatelstvo Libereckého kraje nejsou povodně ničím neznámým. Každý rok se vyskytuje alespoň jeden ze tří druhů přirozené povodně. Nejčastějším případem jsou povodně z letních bouřek, následované jarním táním a jako nejméně časté jsou evidovány ledové jevy.

Systém vodních děl snižuje tato rizika, nicméně povodně většinou výrazně ovlivňují přítoky hlavních toků. Pro Ploučnici jsou typické povodně z letních bouřek, kdy řeku nejvíce ovlivňuje Svitávka a Panenský potok. Pro Svitávku jsou také typické ledové jevy.

Lužická Nisa je typická povodněmi z letních bouřek. Pokud je povodeň na Lužické Nise do Liberce, je to zapříčiněno Černou a Bílou Nisou. U těch je typické rychlé nastoupání hladiny až na 3. SPA a opětovné vrácení na původní hladinu a to během několika hodin (nejčastěji 3 – 7 hodin). Tyto povodně nemají za následek větší škody. Hlavním problémem Lužické Nisy je její pravostranný přítok Jeřice, který má na svém povodí dvě přehrady, ale problémy většinou způsobuje samotná neregulovaná Jeřice.

Nejrychlejším tokem, co se povodní týče, je řeka Smědá. Povodně jsou zde každoročně a to všechny druhy přirozených povodní. Stejně významný je i pravostranný přítok Smědé, a to Řasnice, u níž jsou povodně velmi nepředvídatelné. Z povodňového hlediska je zajímavá i frýdlantská Oleška, která v minulosti způsobila nezanedbatelné škody.

Největším tokem Libereckého kraje je Jizera, která má významné přítoky Kamenici (s Desnou), Olešku a Jizerku. Jizeru postihují všechny typy povodní, nejčastěji povodně z letních bouřek, potom z jarního tání a poslední významnou byly povodně z ledových jevů (rok 2012). Z povodňového hlediska je největším problémem samotná Jizera a její menší přítoky, které v konečném součtu koryto vždy naplní. Z pohledu povodňového nebezpečí očekáváme problém na Olešce, která měla největší povodňové problémy ve 40. letech 20. století, ale od té doby nebyla zaznamenána žádná větší událost.

Zvláštní povodně

Na území Libereckého kraje je 9 větších vodních děl, nejtragičtější vodní povodeň je datována z roku 1916 (59 obětí) na řece Bílé Desné. V roce 2010 postihla Liberecký kraj rozsáhlá a ničivá povodeň, která měla za následek zničení několika rybníků, kde jako následek poškození těchto vodních děl došlo k velkým škodám. Při této povodni také došlo k extrémní povodni na řece Smědé, což mělo za následek destrukci vodního díla Witka v Polsku, kde následkem došlo k zatopení rozsáhlého území na polské a německé straně.