Opatření k ochraně před povodněmi

Povodňové prohlídky

Povodňové prohlídky slouží k zjištění, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Povodňové prohlídky provádí povodňový orgán zpravidla se správcem toku, případně si mohou přizvat zpracovatele povodňového plánu, podle povodňového plánu nejméně jednou ročně:

před obdobím jarního tání (zpravidla březen), nebo

před obdobím letních povodní (zpravidla konec května).

Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace (foto, video). Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni (skládek, špatně zajištěných plovoucích objektů, odstranění nežádoucích křovin a dřevin apod.). Dále se na základě prohlídek přijímají další opatření, která vedou ke zvýšení kapacity profilů apod.

Povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.

Povodňové orgány Libereckého kraje ve své působnosti povodňové prohlídky prováděné povodňovými orgány ORP prověřují, koordinují a podílejí se na řízení.

Předpovědní a hlásná služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi o možnosti vzniku přirozené povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem povodí.

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí/měst a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí/měst v případě potřeby hlídkovou službu.

 

Předpovědní a hlásná služba - Organizační informace

Organizace

Kontaktní údaje

ČHMÚ pobočka Ústí nad Labem


  

Kočkovská 18/2699
 400 11, Ústí nad Labem

http://www.chmuul.org/

Ústředna: +420 472 706 011

Hydroprognózy: +420 472 707 046,

+420 742 706 025, +420 724 192 203

Meteoprognózy: +420 472 707 051,

+420 472 706 048, +420 602 410 495

ČHMÚ pobočka Praha

Na Šabatce 17

143 06 Praha 4 – Komořany

Ústředna: +420 244 031 111

Hydroprognózy: +420 244 032 313

Povodí Ohře, státní podnik


 

Bezručova 4219

430 03 Chomutov

http://www.poh.cz/

Vedoucí Vodohospodářského dispečinku:

+420 474 636 304, +420 474 624 200

Ústředna: +420 474 636 111

Povodí Labe, státní podnik

 

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

http://www.pla.cz/

Vedoucí Vodohospodářského dispečinku: +420 495 088 730,

+420 495 088 720

Ústředna: +420 495 088 111