Charakteristika vodních toků

Území Libereckého kraje je významnou pramennou oblastí na rozvodí Odry (Smědá, Lužická Nisa) a Labe (Jizera, Ploučnice). Vodohospodářský význam území podtrhuje existence dvou oblastí chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída (ochrana podzemních vod) a Jizerské hory a Krkonoše (ochrana povrchových vod ve srážkově bohaté horské oblasti).

Území Libereckého kraje se nachází na hlavním evropském rozvodí. Severní část kraje, tj. Frýdlantsko, Žitavská pánev a přilehlé části Jizerských hor jsou odvodňovány přes Odru do Baltského moře, zbývající (většinová) část území přes Labe do Severního moře. V rámci povodí Odry na území kraje zasahují především dvě hlavní povodí: 2-04-07 Lužická Nisa po Mandavu a 2-04-10 Smědá a Lužická Nisa pod Smědou, podružné zastoupení mají povodí 2-04-06 Kwisa a 2-04-09 Lužická Nisa od Mandavy po Smědou.

V rámci povodí Labe se na území Libereckého kraje uplatňují především povodí 1-05-01 Jizera pod Kamenicí, 1-05-02 Jizera od Kamenice po Klenici a 1-14-03 Ploučnice. Okrajové zastoupení mají zcela na východě povodí 1-01-01 Labe po Úpu, zcela na západě pak 1-14-05 Kamenice a Labe pod Kamenicí. Vymezení hlavních povodí s vyznačením nejvýznamnějších toků znázorňuje následující obrázek.

Ohrožené úseky jednotlivých vodních toků

Vodní tok / Úseky vodního toku Popis vodního toku / vymezení ohrožených oblastí
Bobří potok (1-14-03-070) – pramení u osady Příbram (západně od Verneřic) ve výšce 594 m n. m., ústí zleva do Robečského potoka v Novozámeckém rybníku ve 258 m n. m.; plocha povodí je 126,9 km2, délka toku 28,1 km, průměrný průtok u ústí 0,71 m3.s-1. Pstruhová voda – chráněná rybí oblast. Protéká převážně otevřenou zemědělskou krajinou, napájí soustavu Holanských rybníků. V doprovodu hodnotná mokřadní lada – zbytky nivních luk, rákosiny, ostřicové porosty aj.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
11,3-10,0 Stvolínky Drobná zástavba    
Bulovský potok (2-04-10-0240) – pramení 3,5 km východně od obce Bulovka a teče od hranic s Polskem sněrem na západ přes k. ú. Bulovka, Arnoltice (zde se stéká s Arnoltickým potokem), dále se stáčí na severozápad, pojímá četné přítoky (nejvýznamnější Rybí p. a Pertoltický p.) a v blízkosti Višňové se vlévá do řeky Smědá.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
         
Černá Desná (1-05-01-0652) – pramení v blízkosti Zeleného vrchu (966 m n. m.) zhruba 4 km severozápadně od vodní nádrže Souš, pro který hlavním zdrojovým tokem. Plocha povodí toku je asi 18,5 km2. Pod vodní nádrží Souš se tok stáčí na jih a přes k. ú. obce Černá Říčka teče k obci Desná, kde se stéká s Bílou Desnou.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
3,3-1,8 Desná v Jizerských horách LB, PB: obytné domy, objekty podnikatelské a veřejné činnosti    
         
Černá Nisa (2-04-07-016) – pramení východně od Olivetské hory ve výšce 820 m n. m., ústí zprava do Lužické Nisy ve Stráži n. N. ve 330 m n. m.; plocha povodí je 27,0 km2, délka toku 14,2 km, průměrný průtok u ústí 0,57 m3.s-1. Vodohospodářsky významný tok, pstruhová voda v celé délce, vodácky využívaný úsek od Rudolfova po Kateřinky. Tok převážně bystřinného charakteru, s velikým spádem a balvanitým řečištěm, na horním toku zbudována vodní nádrž Bedřichov („Černá Nisa"), menší nádrž v Rudolfově pod vodní elektrárnou napájenou podzemním kanálem z přehrady Bedřichov. Vodní síly bylo v minulosti využíváno pro množství průmyslových podniků v Kateřinkách (staré náhony).
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
         
Dobranovský potok (1-14-03-051) – pramení 1 km záp. od Cvikova ve výšce 375 m n. m., ústí zprava do Ploučnice j. od Dobranova ve 251 m; plocha povodí je 52,9 km2, délka toku 17,2 km, průměrný průtok u ústí 0,41 m3.s-1. Pstruhová voda, mírné znečištění. Tok částečně regulovaný, protékající zemědělskou krajinou, s nesouvislými stromovými doprovody, zpravidla bez větší hodnoty.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
6,5-0,0 Dobranov Zástavba v obci    
Jeřice (2-04-07-024) – pramení jv. od Poledníku v Jizerských horách, v nadm. výšce 815 m, ústí zprava do Lužické Nisy u Chrastavy ve 300 m n. m.; plocha povodí 77,8 km2, délka toku 19,4 km, průměrný průtok u ústí 1,03 m3.s-1. Vodohospodářsky významný tok, pstruhová voda po celém toku, horní část na území CHKO Jizerské hory. Tok většinou přirozeného rázu, v horní části bystřinný, s peřejemi a drobnými vodopády, na průtoku Mníškem částečně regulovaný, výraznější regulace na konci toku v Chrastavě. Mimo zástavbu v březích přirozená vegetace – lesní porosty nebo alespoň stromové doprovody.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
15,2-11,7 Oldřichov v Hájích LB, PB: obytné domy,    
11,7-3,8 Mníšek obytné domy, objekty podnikatelské a veřejné činnosti    
Ještědka (1-05-02-041) – pramení v blízkosti obce Světlá pod Ještědem, odkud pokračuje na jih přes obce Starý Dub, Český Dub (zde se k toku přidávají přítoky Rašovka a Smržovský potok), Loukovička, Bohumileč a Libič. Za Libíčí se Ještědka vlévá zprava do Mohelky.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
         
Ještědský potok (1-14-03-003) – pramení na sz. svahu Ještědu ve výšce 798 m n. m., ústí zprava do Ploučnice ve Stráži pod Ralskem ve 305 m n. m.; plocha povodí je 48,9 km2, délka toku 18,4 km, průměrný průtok u ústí 0,46 m3.s-1. Vodohospodářsky významný tok, pstruhová voda, chráněná rybí oblast, čistota vody I.-II. třída. Tok na průtoku zastavěným územím (Křižany, Žibřidice) nenásilně regulovaný, na dolním toku přirozeného rázu, v širokém mělkém údolí mimo osídlení, s vysokou krajinářskou hodnotou.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
         
         
Jindřichovický potok (2-04-06-004) – pramení v těsné blízkosti hranic s Polskemasi 3 km severovýchodně od Nového Města pod Smrkem. Severním a severozápadním směrem potok protéká obcemi Dětřichovec a Jindřichovice pod Smrkem, odkud pokračuje směrem do Polska.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
         
Jizera (1-05-01-001) – pramení jv. od Smrku v Jizerských horách – má dvě zdrojnice, jednu (hlavní) na polské straně, ve výšce 885, druhou na našem území, ústí zprava do Labe u Toušeně ve 169 m n. m.; plocha povodí je 2193,4 km2, délka toku 163,9 km, průměrný průtok u ústí 23,9 m3.s-1 (průměrný průtok v profilu – Turnov, pod ústím Libuňky 18,6 m3.s-1). Největší tok na území Libereckého kraje, který zprvu protéká územím CHKO Jizerské hory, dále po hranici Krkonošského národního parku, poté Jilemnickým a Železnobrodským Podkrkonoším, níže přetíná Ještědsko-kozákovský hřbet a u Turnova vstupuje do otevřeného rovinného terénu, které tok doprovází v celé délce mimo území Libereckého kraje. Vodohospodářsky významný tok, až k Dolánkám pstruhová voda, vodácké využití. Řeka Jizera je významným vodním tokem. Je zdrojem pro úpravnu pitné vody v profilu Benátky nad Jizerou a zejména Sojovice. Hlavní vodárna v Káraném pak je jednou z hlavních zásobáren pitné vody pro Prahu. Tok Jizery je na průtoku krajem většinou přirozený, bez rozsáhlejších regulací. Nejhořejší část na území NPR Rašeliniště Jizery představuje unikátní fenomén náhorního meandrujícího toku s výraznými štěrkovitými náplavy obklopenými největším rašeliništním komplexem v Jizerských horách, východně od osady Jizerka tok nabývá bystřinný charakter s balvanitým řečištěm. Až k Turnovu se střídají úseky s poměrně výrazným spádem a kamenitým řečištěm s klidnějšími úseky, místy umělého charakteru (jezy), břehy jsou obvyklé srázné až skalnaté. Výrazným geomorfologickým útvarem je tzv. soutěska pod Bitouchovem u Semil, původně velmi úzká, ve 2. polovině 19. století odstřelem rozšířená do dnešní podoby.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
132,0-130,0 Jablonec nad Jizerou Převážně LB, PB: obytné domy (cca 120), objekty podnikatelské a veřejné činnosti (cca 10)    
129,3-128,8 Hradsko obytné domy (2)    
125,2-124,2 Poniklá obytné domy (3)    
123,8-122,3 Přívlaka obytné domy (5)    
122,0-121,0 Horní Sytová obytné domy (cca 10), objekty podnikatelské a veřejné činnosti (1)    
120,2-119,0 Dolní Sytová obytné domy (cca 30)    
117,5-117,0 Háje nad Jizerou obytné domy (2), objekty podnikatelské a veřejné činnosti (1)    
112,0-109,0 Benešov u Semil obytné domy (10), objekty podnikatelské a veřejné činnosti (2)    
         
107,0-104,5 Semily LB, PB: obytné domy (cca 230), objekty podnikatelské a veřejné činnosti (cca 25)    
98,2-96,5 Železný Brod obytné domy (cca 135), objekty podnikatelské a veřejné činnosti (5)    
93,2-92,4 Líšný LB: obytné domy (cca 20), objekty podnikatelské a veřejné činnosti (1)    
91,5-90,5 Malá Skála LB: obytné domy (cca 30), objekty podnikatelské a veřejné činnosti (5)    
89,0-75,0 Turnov: Rakousy, Trávnice, Dolánky, Nudvojovice, Přepeře LB, PB: obytné domy (přes 150), objekty podnikatelské a veřejné činnosti (více než 20)    
75,0-70,8 Příšovice obytné domy (cca 80), objekty podnikatelské a veřejné činnosti (cca 10)    
Kolem 70,0 Svijany obytné domy (cca 20), objekty podnikatelské a veřejné činnosti (1)    
Jizerka (1-05-01-020) – pramení v Horních Mísečkách ve výšce 1065 m n. m., ústí zleva do Jizery u Horní Sytové ve 385 m n. m.; plocha povodí je 85,8 km2, délka toku 21,5 km, průměrný průtok u ústí 2,14 m3.s-1. Vodohospodářsky významný tok, pstruhová voda, většina toku na území KRNAPu. Tok s větším spádem, bystřinný, přirozeného rázu, doprovázený většinou hodnotnými lesními porosty.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
4,0-2,5 Hrabačov objekty podnikatelské a veřejní činnosti (1)    
2,5-0,0 Víchová obytné domy, objekty podnikatelské a veřejné činnosti (1)    
         
Kamenice (1-05-01-058) – pramení na sz. svahu Černé hory ve výšce 975 m n. m., ústí zprava do Jizery v Podspálově ve 280 m n. m.; plocha povodí je 218,6 km2, délka toku 36,2 km, průměrný průtok u ústí 4,65 m3.s-1. Vodohospodářsky významný tok, pstruhová voda, vodácké využití (rafting). Horní tok v CHKO Jizerské hory, zde vodárenská nádrž Josefův Důl. Významnými levostrannými přítoky jsou Bílá a Černá Desná, na druhé z nich vodní nádrž Souš. Tok s velkým spádem, bystřinného charakteru (balvanité řečiště), většinou přirozeného rázu, na průtoku zastavěnými územími Tanvaldu, Velkých Hamrů a Plavů regulovaný. Voda I.-II. třídy čistoty.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
29,0 - 25,0 Josefův Důl, Dolní Maxov,Antonínov LB, PB: obytné domy, chay    
23,0 - 22,0 Albrechtice v Jizerských horách, Jiřetín LB, PB: obytné domy, objekty podnikatelské a veřejné činnosti (1)    
18,0-14,0 Tanvald LB: obytné domy    
12,5-11,5 Plavy Mlýnská PB: obytné domy, objekty podnikatelské a veřejné činnosti (1)    
Kamenice (1-14-05-001) – pramení pod Jelení skálou v blízkosti CHKO Lužické Hory a pokračuje jihozápadně pře Hraniční rybník směrem k obci Kytlice – Ústecký kraj (části Falknov, Hillův Mlýn a Mlýny), dále členitým terénem Libereckého kraje na západ k České Kamenici – opět Ústecký kraj.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
         
Liběchovka (1-12-03-020) – pramení mezi obce Dubá a Vrchovany, odkud pokračuje směrem na jih až jihozápad (pobírá četné drobné přítoky) a za obcemi Deštná a Bukovec opouští katastrální území Libereckého kraje a vtéká do kraje Středočeského.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
         
Libuňka (1-05-02-010) – pramení 2 km sv. od Libuně ve výšce 408 m n. m., ústí zleva do Jizery v Turnově ve 243 m n. m.; plocha povodí je 100,6 km2, délka toku 19,9 km, průměrný průtok u ústí 0,79 m3.s-1. Vodohospodářsky významný tok, pstruhová voda, většina toku na území CHKO Český ráj. Tok relativně přirozeného charakteru, místy regulovaný, protékající většinou otevřenou krajinou, s břehovými doprovody dřevin.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
         
Lomnice (2-04-10-016) – pramení na jihovýchodě katastrálního území Nové Město pod Smrkem zhruba 5 km od jeho zastavěné části, kterou následně protéká. Za Novým Městem do Lomnice přitékají četné vodoteče, z nichž největší jsou Ludvíkovský p., Ztracený p., Novoměstský p.). V Raspenavě se Lomnice vlévá zprava do řeky Smědá.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
         
         
Lužická Nisa (2-04-07-001) – pramení nad obcí Lučany nad Nisou, ústí zleva do Odry na území Polska, státní hranici překračuje u Hrádku n. N. ve výšce 235 m; plocha povodí je 375,3 km2, délka toku 55,1 km na území ČR, průměrný průtok u státní hranice 5,4 m3.s-1. Vodohospodářsky významný tok, pstruhová voda po Proseč, níže mimopstruhová voda; vodácky využívaný úsek z Liberce do Chrastavy; horní část toku na území CHKO Jizerské hory. V minulosti většina toku silně znečištěna, pod Libercem v V. třídě čistoty, po zprovoznění centrální ČOV v Liberci-Pavlovicích až do Chrastavy III. třída čistoty, níže IV. třída.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
49,1-41,4 Jablonec nad Nisou LB, PB: obytné domy, objekty podnikatelské a veřejné činnosti (cca 10)    
41,4-36,8 Vratislavice nad Nisou objekty podnikatelské a veřejné činnosti (1)    
36,8-27,6 Liberec LB, PB: obytné domy, objekty podnikatelské a veřejné činnosti    
27,6-26,1 Stráž nad Nisou objekty podnikatelské a veřejné činnosti (3)    
24,3-14,9 Chrastava (Machnín, Andělská Hora) LB,PB: obytné domy, objekty podnikatelské a veřejné činnosti (cca 10)    
12,9-11,0 Bílý Kostel obytné domy, objekty podnikatelské a veřejné činnosti (3)    
6,4-5,5 Chotyně obytné domy, objekty podnikatelské a veřejné činnosti (4)    
5,5-1,4 Hrádek nad Nisou obytné domy, objekty podnikatelské a veřejné činnosti (2)    
1,4-0,0 ústí obytné domy, objekty podnikatelské a veřejné činnosti (4)    
Mohelka (1-05-02-034) – pramení v Kokoníně ve výšce 605 m n. m., ústí zprava do Jizery u Mohelnice nad Jizerou ve 225 m; plocha povodí je 176,7 km2, délka toku 43,2 km, průměrný průtok u ústí 1,82 m3.s-1. Vodohospodářsky významný tok, na území kraje pstruhová voda. Tok zčásti přirozeného charakteru, v zastavěných územích (Rychnov, Hodkovice) regulovaný, protékající výrazným údolím s ± zalesněnými svahy. Voda relativně čistá – uváděn výskyt mihule potoční a vydry.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
38,3 - 36,4 Rychnov u Jablonce n. Nisou LB, PB: obytné domy    
30,8-29,8 Hodkovice nad Mohelkou LB: obytné domy    
21,8-21,0 Třtí PB: obytné domy    
         
Mumlava (1-05-01-006) – pramení na sv. svahu Kotle ve výšce 1360 m n. m., ústí zleva do Jizery pod Kořenovem v 570 m; plocha povodí je 51,1 km2, délka toku 12,2 km, průměrný průtok u ústí 1,82 m3.s-1. Vodohospodářsky významný tok, pstruhová voda, protéká územím KRNAPu; čistota vody I. tř. Tok výrazně bystřinný až peřejnatý (známé Mumlavské vodopády), bez rozsáhlejších regulací, až na výjimky protéká souvisle zalesněným územím.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
         
Oleška (Semilská; LP Jizery) (1-05-01-035) – pramení u Rovnáčova ve výšce 541 m n. m., ústí zleva do Jizery v Semilech ve 315 m; plocha povodí je 171,1 km2, délka toku 34,2 km, průměrný průtok u ústí 1,74 m3.s-1. Pstruhová voda na celém toku. Protéká vrchovinným územím Podkrkonoší s venkovskou zástavbou a s nesouvislým zalesněním, zejména na příkřejších svazích nad říčkou. Tok nenásilně regulovaný až přirozený, jen mírně znečištěný.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
17,8-15,0 Bělá u Staré Paky obytné domy    
13,5-10,0 Libštát LB, PB: obytné domy    
10,0-8,0 Košťálov LB, PB: obytné domy    
5,0-4,5 Slaná - Sutice LB: objekty podnikatelské a veřejné činnosti (1)    
4,0-2,8 Slaná - Bořkov PB objekty podnikatelské a veřejné činnosti (1)    
Oleška (Frýdlantská) (2-04-09-002) - pramení v SZ části CHKO Jizerské hory v blízkosti NPR Jizerskohorské Bučiny. Teče severním a severozápadním směrem přes obce Dětřichov a Heřmanice) hranice s Polskem). Na území Polska se vlévá do Lužické Nisy.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
         
Panenský potok (1-14-03-015) – pramení 0,5 km východně od Jítravy v západním úbočí Vápenného, cca 650 m n. m., ústí zprava do Ploučnice v Mimoni ve výšce 275 m; plocha povodí je 133,2 km2, délka toku 28,8 km, průměrný průtok u ústí 1,10 m3.s-1. Vodohospodářsky významný tok, pstruhová voda. Část toku až po Jablonné v Podještědí souvisle regulována, s lemovou výsadbou kanadských topolů, níže relativně přirozený průtok zachovalou nivou se zbytky vlhkých luk, zčásti opuštěných. Břehové doprovody dřevin jen nesouvislé, místy pravidelně vyřezávané. Voda mírně znečištěna.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
17,7-15,8 Jablonné v Podještědí obytné domy (80), objekty podnikatelské a veřejné činnosti (2)    
8,5-3,4 Brniště, Velký Grůnov obytné domy    
3,4-1,7 Pertoltice p. Ralskem obytné domy    
1,7-0,0 Mimoň LB, PB: obytné domy    
         
Ploučnice (1-14-03-001) – pramení na jz. svahu Ještědu ve výšce 654 m n. m., ústí zprava do Labe v Děčíně ve 122 m n. m.; plocha povodí je 1193,9 km2, délka toku 106,2 km, průměrný průtok u ústí 8,60 m3.s-1 (v České Lípě 4,89 m3.s-1). Vodohospodářsky významný tok, pstruhová voda až po Hamr, vodácky využíván úsek od Stráže p. R. po Malou Veleň. Významné napájení toku z podzemních vod; čistota vody většinou ve II. třídě. Tok z velké části přirozeného charakteru, s meandrujícími úseky v široké zachovalé nivě, zejména mezi Mimoní a Českou Lípou. Od Stráže pod Ralskem po Mimoň tok regulován v souvislosti s těžbou uranu, což vedlo k nevratnému poškození jedinečných mokřadních biotopů s množstvím ohrožených a vzácných druhů organismů. Pod Mimoní v naplaveninách zjištěna v nedávné minulosti radioaktivní kontaminaci z těžby uranu.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
89,0-81,0 Stráž pod Ralskem obytné domy, objekty podnikatelské a veřejné činnosti + nebezpečí zpětného vzdutí do odtokového kanálu    
81,0-78,2 Noviny pod Ralskem Nebezpečí zátarasů    
74,5-72,2 Mimoň obytné domy    
36,3-34,0 Česká Lípa LB, PB: obytné domy, objekty podnikatelské a veřejné činnosti    
30,5-24,3 Stružnice, Jezve PB: obytné domy    
23,0-21,2 Horní Police LB: obytné domy    
Robečský potok (1-14-03-063) – pramení 0,5 km sev. od Bílého Kamene ve výšce 277 m n. m., ústí zleva do Ploučnice pod Českou Lípou ve 241 m n. m.; plocha povodí je 286,5 km2, délka toku 1,65 m3.s-1. Vodohospodářsky významný tok, mimopstruhová voda. Tok prochází biologicky nejcennějšími územími Českolipska – na horním toku leží Břehyňský rybník s navazujícími rašelinnými smrčinami, bory a olšinami, níže pak Máchovo jezero, dále pak mokřadní lada u Jestřebí, jež navazují na Novozámecký rybník. Pod Zahrádkami se tok zařezává do pískovcového podloží, kde vytváří soutěsku NPP Peklo.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
22,5-18,0 Doksy obytné domy    
7,6-5,0 Zahrádky obytné domy    
1,2-0,0 Česká Lípa obytné domy    
Bílá Nisa (Rýnovická Nisa) (2-04-07-006), je pravostranným přítokem Lužické Nisy, který pramení nad Bedřichovem, v oblasti Klikvové louky. V některých mapových podkladech je označována jako Lužická Nisa, což je nedorozumění, neboť ta má svůj pramen (v terénu zřetelně označený) poblíž Nové Vsi nad Nisou. Soutok se nachází u Rýnovic (Peklo).
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
         
         
Řasnice (2-04-10-020) – pramení na sv. svazích vrchu Vyhlídka ve výšce 442 m n. m., ústí zprava do Smědé ve Frýdlantě ve 280 m n. m.; plocha povodí je 32,3 km2, délka toku 16,3 km, průměrný průtok u ústí 0,3 m3.s-1. Vodohospodářsky významný tok, pstruhová voda po celém toku.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
         
Smědá (2-04-10-001) – pramení ve východní části Jizerských hor, kde má tři zdrojnice – Bílou, Hnědou a Černou Smědou, které se spojují pod Smědavou; přetíná státní hranici s Polskem u Vsi ve výšce 209 m n. m.; plocha povodí je 273,8 km2, délka toku 45,9 km, průměrný průtok u státní hranice 3,61 m3.s-1. Vodohospodářsky významný tok, pstruhová voda po jez na Hartě, níže mimopstruhová, vodácky využívaná z Bílého Potoka do Raspenavy. Horní část toku na území CHKO Jizerské hory.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
25,4-23,7 Frýdlant v Čechách obytné domy, objekty podnikatelské a veřejné činnosti (2)    
16,5-11,0 Višňová (Víska, Předlánce) LB, PB: obytné domy    
5,0-4,5 Černousy (Boleslav) LB,PB: obytné domy, objekty podnikatelské a veřejné činnosti (1)    
Svitávka (1-14-03-038) – pramení na německé straně poblíž Dolní Světlé pod Luží, přitéká ve výšce 505 m, ústí zprava do Ploučnice i Brenné ve 253 m; plocha povodí je 132,5 km2, délka toku 37,4 km, průměrný průtok u ústí 1,16 m3.s-1. Vodohospodářsky významný tok, pstruhová voda, vodácké využití. Významné pravostranné přítoky: Hamerský potok a Boberský potok (Bobrava). Horní část toku na území CHKO Lužické hory, tok zčásti regulovaný (na průtoku zastavěnými územími), zčásti přirozeného rázu, v ± neudržované nivě mimo souvislejší zalesnění. V Lindavě nedávno provedena drastická regulace, níže tok téměř souvisle bez větších regulací (s výjimkou Zákup), s pionýrskými luhy s vysokým podílem neofytní květeny. Na nejdolejším toku niva široká, tok meandrující. Čistota vody průměrná, místy až zhoršená.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
25,2-6,2 Velenice obec    
6,2-0,0 Zákupy LB, PB: obec    
         
Šporka (1-14-03-055) – pramení 0,7 km východně od Polevska ve výšce 517 m n. m., ústí zprava do Ploučnice pod Českou Lípou ve 242 m n. m.; plocha povodí je 70,1 km2, délka toku 21,4 km, průměrný průtok u ústí 0,61 m3.s-1. Vodohospodářsky významný tok, pstruhová voda, čistota vody do III. třídy. Nejhořejší část toku v CHKO Lužické hory, dále delší průchod zastavěným územím Nového Boru a Skalice u České Lípy – zde tok regulován, bez většího biologického významu. V dolní části tok přirozený v široké, avšak dlouhodobě neudržované nivě s komplexem degradujících mokřadních lad – původně hodnotných aluviálních luk.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
14,6-12,5 Skalice obec    
12,5-2,8 Častolovice, Manušice obec    
2,8-1,0 Horní Libchava Obec    
1,0-0,0 Dolní Libchava obec    
Vošmenda (2-04-09-002) – pramení asi 1 km východně od města Vysoké nad Jizerou a pokračuje jihozápadním směrem přes Dolenec (část obce Roztoky u Semil). Mezi Bozkovem, Horskou Kamenicí a Spálovem se Vošmenda vlévá do Kamenice (asi 1,5 km před soutokem s Jizerou).
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.
         
Žehrovka (1-05-02-024) – pramení 1 km. od Maršova ve výšce 375 m n. m., ústí zleva do Jizery u Březiny ve 231 m; plocha povodí je 95,9 km2, délka toku 23,8 km, průměrný průtok u ústí 0,50 m3.s-1. Vodohospodářsky významný tok, mimopstruhová voda, střední a dolní tok na území CHKO Český ráj. Na dolním toku rybník Žabakor.
Říční km Obec Rozsah ohrožení Počet ohrož. osob Pozn.