Původní Povodňový portál Libereckého kraje stále slouží!

Najdete ho na adrese http://povoden.kraj-lbc.cz. Stále slouží zejména pro editační funkce (vkládání zpráv do chatu, editace databáze povodňových komisí a její export do POVIS, evidence změn v databázi, sběr dat povodňových škod...). Postupně jeho funkcionalitu převádíme do nového povodňového portálu.

Nastavení uživatelských účtů 

Řešení uživatelských účtů zatím není optimální. Uživatel musí mít  do dokončení přestavby a sjednocení technologií vytvořen účet na obou portálech.

  • Na původní portále http://povoden.kraj-lbc.cz uživatelské účty pro pracovníky povodňové ochrany nastavuje administrátor. Tento účet je pak opravňuje podle pozice ke ...
  • Na novém povodňovém portále http://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/  si uživatel vytvoří účet sám.
  • Pokud již dříve pracoval s našimi aplikacemi pro životní prostředí, tak jako "uživatelské jméno" zvolí svůj login do těchto aplikací (obvykle příjmení a první písmeno křestního jména, bez diakritiky), dojde tak k přenesení oprávnění pro zobrazení některých dat.
  • Pokud je uživatel povodňový pracovník, oznámí vytvoření účtu administrátorovi a budou mu přidělena příslušná oprávnění.

Aktualizace databáze v POVIS

Databáze povodňových komisí obcí Libereckého kraje v Povodňovém systému ČR se dělá výhradně prostřednictvím Povodňového portálu Libereckého kraje. Podle potřeby se proto nastavení editačních účtů přiděluje i zpracovatelům povodňových plánů obcí. Ostatní povinné položky, které v rámci čerpání dotací třeba vyplnit a udržvat, se vyplňují přímo v POVIS.

Kdy byl proveden export databáze povodňových komisí Libereckého kraje do POVIS najdete ve Změnovém listu povodňového portálu. Pokud potřebujete termín dalšího exportu urychlit, požádejte administrátora

Výstrahy ČHMÚ

Aktuálně nejsou vydány žádné výstrahy
Posledni vystraha ČHMÚ vydána: 04.10.2017 10:09

MOBILNÍ APLIKACE PRO POVODŇOVÝ PORTÁL

Aktuální data lokálních výstražných systémů v mobilu!

Mobilní aplikace pro Povodňový portál Libereckého kraje umožňuje zobrazení základního polohopisu v kombinaci s povodňovými daty – záplavami, adresami sídel povodňových orgánů, vybranými daty krizové infrastruktury a údaji z měřících čidel (hladinoměrů a srážkoměrů) včetně grafického zobrazení posledních hodnot měření. Aplikace je stažitelná na Google Play i na AppStore

 

 

Hejtman Libereckého kraje je předsedou povodňové komise kraje
Předsedou povodňové komise kraje je hejtman Martin Půta

Vaše názory a pozorování nám pomohou!

   Google+

Pokud chcete komunikovat, napsat nebo nafotit co se děje ve vaší obci, využijte k tomu sociální sítě. Jste na místě první a vaše všímavost může pomoct zachránit Děkujeme za poskytnuté informace!

Povodňová komunikace

(Zejména) při povodňové situaci sledujte online příspěvky členů povodňvých komisí a spolupracujících orgánů na Povodňovém portále Libereckého kraje. Zde najdete jen výpis posledních třech příspěvků. Oprávnění přispívat do chatu nastavuje administrátor při zakládání účtu uživatele. Obvykle se uděluje jen pracovníkům povodňové ochrany obcí všech stupňů.


[18.10.2017 11:30]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
ZMĚNA VE VEDENÍ ČHMU
V souvislosti s ukončením výkonu funkce stávajícího ředitele ČHMÚ, Ing. Václava Dvořáka, PhD, byl do funkce jmenován od 1.10.2017 Mgr. Mark Rieder. Za povodňový portál děkujeme panu Dvořákovi za vykonanou práci a panu Riederovi - ať se daří!

[9.10.2017 7:43]   Václav Hošek PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Bilance minulého týdne na vodních tocích a vodních dílech ORP Tanvald:
Během minulého týdne spadlo na hřebenech Jizerských hor kolem 120 mm, v Krkonoších ještě o málo více, což odpovídá zhruba měsíčnímu úhrnu. Průtoky nám trochu stouply, Kamenice, Mumlava i Jizera shodně na 65 % 1.SPA. Z toho vyplývá, že i další 1 – 2 dny případného deště by zvedly průtoky maximálně na 1.SPA. VD J.Důl při mírně zvýšeném odtoku (0,5 m3/s) stouplo o 50 cm, VD Souš při minimálním odtoku o 80 cm. Současná rezerva VD převyšuje 5,5 milionu m3, takže do přehrad přitekl navíc zhruba 1 milion m3 vody.
V současné chvíli všechny průtoky klesají, jen obě VD ještě o několik cm stoupnou, pokud nezvýší svůj odtok, což není v v tuto chvíli nezbytné.
Na horách se objevil první sníh, který brzy odtál a po ránu již můžeme počítat s přízemními mrazíky.
A houby ještě rostou.

V.Hošek, PK Tanvald

[28.8.2017 15:47]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
Byla provedena aktualizace databáze komisí do POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/ ...

[10.8.2017 15:26]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
Test nové kategorie příspěvků - příspěvky budou zobrazeny také v mobilní aplikaci

[8.8.2017 16:07]   Ing. Irena Košková Liberecký kraj, správa povodňového portálu, správa GIS
Provedena aktualizace databáze povodňových komisí do POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/ ...

[7.8.2017 17:02]   Ing. Irena Košková LK, správa portálu
INFORMACE ČHMÚ K HLADINOMĚRU V BÍLÉM POTOCE (v reakci na situaci během povodňové události 27.6.2017)
Situace na limnigrafické stanici Bílý Potok opravdu není dlouhodobě vyhovující. Je to dáno několika skutečnostmi. Po povodni 2010 byl měrný práh stanice značně poničen, ČHMÚ již v následujícím roce zahájilo proces rekonstrukce. Bohužel spolu se stanicí byla v profilu narušena levobřežní zeď a zejména komunikace na Smědavu. Rekonstrukce vyžadovala koordinaci několika subjektů (Povodí Labe, SÚS, atd.) a to se vzhledem k rozsáhlému objemu oprav bohužel nepodařilo. ČHMÚ tedy v roce 2011 přistoupil pouze k fixaci stávajícího stavu, aby nedocházelo k dalšímu poničení zbývající části stavby. Provizorně se instalovalo měrné čidlo a zkonstruovala měrná křivka, aby mohly být údaje o průtoku co nejrychleji k dispozici na webu HPPS. Rekonstrukce komunikace na Smědavu probíhala až v letech 2015 - 2016. ČHMÚ následně nechala zpracovat projektovou dokumentaci, která byla hotova koncem roku 2016. Od té doby probíhají přípravné práce pro stavební povolení. Vlastní rekonstrukci stanice předpokládám za ideálních podmínek do konce tohoto roku, nejpozději v roce následujícím.
Co se týká poruchy stanice během vyšší odtokové situace koncem minulého měsíce, došlo během ní k vytržení čidla z chráničky. Čidlo pak ukazovalo nesmyslné průtoky, proto bylo jejich zobrazování na stránkách HPPS vypnuto. Umístění čidla bylo opraveno 31. 7. 2017.
V podobném případě bych doporučil zainteresovaným sledovat průtoky ve stanicích Černá a Bílá Smědá, které jsou též zobrazovány na stránkách HPPS. Lze z nich odhadnout vývoj průtoku nad stanicí Bílý Potok.
Mgr. Jan Šrejber, vedoucí odd. hydrologie
ČHMÚ Ústí nad Labem[27.7.2017 14:45]   Václav Hošek PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Vývoj počasí a stav na vodních tocích a dílech ORP Tanvald 27.7.2017 14.30:

Celé území beze srážek, všechny průtoky klesají, pouze odtok z VD J.Důl se zvýšil na 0,5 m3/s, mírně ještě stoupají hladiny VD. Současná rezerva je 6 milionů m3. Zhruba okolo 16.hodiny možná krátce sprchne.
Prognóza:
Dnes odpoledne, v noci a zítra se očekávají občasné srážky. Během dnešního odpoledne ještě dolů do kraje doteče Jizera, jinak všude očekávám poklesy průtoků. V souvislosti s intenzitou nočních srážek není vyloučeno krátkodobé zvýšení průtoků, ovšem SPA nepředpokládám.

Pro dnešní den se s předpovědí loučím a přeji klidný zbytek dne i noci.
V.Hošek, PK Tanvald

[27.7.2017 9:18]   Václav Hošek PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Vývoj počasí a stav na vodních tocích a dílech ORP Tanvald 27.7. 9.00:
Na našem území prakticky již neprší. Vysoký je stále přítok do VD J.Důl, třebaže klesá. Hladina VD stoupla od půlnoci o 29 cm. Přítok do VD Souš ještě mírně stoupá, ale nepřesáhne 1 m3/s. Zde hladina stoupla zatím pouze o 2 cm. Obě VD vypouštějí minimum vody.
Kamenice v Plavech již kulminovala na 40% 1.SPA, Mumlava podstatně níže. Stoupá pouze Jizera, ovšem jen pozvolna.
Informace k nasycenosti půdy:
Srážky v Jizerských horách za uplynulý týden: Černá Hora 106 mm, Hřebínek 112 mm, J.Důl 81 mm, Nová Louka 84 mm, Souš 44 mm.
Z tohoto přehledu vidíme, že více pršelo v západní polovině území, proto se rychlejším tempem doplňuje voda ve VD J.Důl, zatímco VD Souš stoupá jen nepatrně. Rezervy jsou stále dostatečné a přesahují 6 milionů m3.
Informace pro ORP níže po toku Jizery:
Jizera bude ještě chvíli stoupat, ovšem nikterak závratně, zato poklesne její přítok Kamenice. VD vypouštějí v tuto chvíli minimální hodnoty a pokud budou vypouštět více, pak nijak výrazně, aby se to dole projevilo.
V.Hošek, Tanvald

LEGENDA
 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

Aktivně se může účastnit každý!

Pokud chcete komunikovat se členy povodňové ochrany, napsat nebo nafotit, co se děje ve vaší obci, využijte k tomu stránky na sociálních sítích: