Související právní předpisy

Typ předpisu

Číslo předpisu

Název předpisu

zákon

254/2001Sb.

o vodách a o změně některých předpisů (vodní zákon) v platném znění

zákon

129/2000 Sb.

o krajích, ve znění poz. př.

zákon

128/2000 Sb.

o obcích (obecní zřízení), ve znění poz. př.

zákon

258/2000 Sb.

o ochraně veřejného zdraví, ve znění poz. př.

zákon

133/1985 Sb.

o požární ochraně, ve znění poz. př.

zákon

183/2006 Sb.

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

zákon

240/2000 Sb.

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

zákon

239/2000 Sb.

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

zákon

219/1999 Sb.

o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších přepisů

zákon

12/2002 Sb.

o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

nařízení vlády

462/2000 Sb.

k provedení § 27 odstavec 8 a § 28 odst. 5 zák. č. 240/2000Sb.

vyhláška

178/2012 Sb.

kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, v platném znění

vyhláška

255/2010 Sb.

o TBD nad vodními díly

vyhláška

216/2011 Sb.

o náležitostech manipulačních a provozních řádů VD

vyhláška

236/2002 Sb.

o způsobu a rozsahu zpracování návrhu stanovování záplavových území

vyhláška

393/2010 Sb.

o oblastech povodí

vyhláška

367/2005 Sb.

o technických požadavcích pro vodní díla

vyhláška

500/2006 Sb.

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

vyhláška

186/2002Sb.

kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu

Metodický pokyn MŽP

12/2011

k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

Metodický pokyn MŽP

duben 1999/č.4

Posuzování bezpečnosti přehrad za povodní

Metodický pokyn MŽP

červenec 2000/č.7

Stanovení zvláštních účinků za povodní a jejich začlenění do povodňových plánů

Metodický pokyn MŽP

červenec 2001/č.7

Navrhování, výstavba a provoz suchých nádrží

Metodický pokyn MŽP

září 2005/č.15

Zpracování plánu ochrany území pod VD před zvláštní povodní

Metodický pokyn Mze

květen 2003/č.2

Ošetřování, údržba a ochrana vegetace na sypaných hrázích malých vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu

Metodický pokyn Mze

květen 2003/č.2

Provádění technicko-bezpečnostního dohledu na hrázích malých vod. nádrží IV. Kategorie

Metodický pokyn MŽP

říjen 1998/č. 5

Zabezpečení TBD dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. Kategorie

Metodický pokyn MŽP

říjen 1998/č. 5

Vegetace na nízkých sypaných hrázích

Metodický pokyn MŽP

 

ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích

Metodický pokyn Mze

květen

2003/č. 2

k provádění vodoprávního dozoru vodoprávních úřadů ve věcech v působnosti Mze

Metodický pokyn MV

PO 4537/IZS-2001

kterým se stanoví některé podrobnosti a doporučení k metodice práce, přípravě členů a místům zasedání krizového štábu kraje, okresu a obce


 

Typ předpisu

Číslo předpisu

Název předpisu

TNV

752102

Úpravy potoků

TNV

752103

Úpravy řek

ČSN

752106

Hrazení bystřin a strží

ČSN

752120

Kilometráž vodních toků a nádrží

ČSN

752130

Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedením

TNV

752131

Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích

TNV

752303

Jezy a stupně

TNV

752321

Rybí přechody

ČSN

752401

Vodní nádrže a zdrže

ČSN

752410

Malé vodní nádrže

ČSN

752410

Malé vodní nádrže - 1. změna

TNV

752415

Suché nádrže

TNV

752910

Manipulační řády vodohospodář. děl na vodních tocích

ČSN

752911

Vodní značky

TNV

752925

Provoz a údržba vodních toků

TNV

752931

Povodňové plány

TNV

752932

Navrhování záplavových území

TNV

752935

Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni

ČSN

753102

Odkaliště

 

Seznam použitých zkratek

ČČK Český červený kříž

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav

HOZ Hlavní odvodňovací zařízení

HP Hlásné profily

k. ú. Katastrální území

KM Kritická místa

ORP Obec s rozšířenou působností

PK Povodňová komise

POVIS Povodňový informační systém

s. p. Státní podnik

SPA Stupeň (stupně) povodňové aktivity

TBD Technickobezpečnostní dohled

VD Vodní dílo

OPIS Operační a informační středisko

LK Liberecký kraj

 

Výškopisný systém veškerých výškopisných údajů

Výškové údaje byly vztaženy k závaznému geodetickému systému ČJNS, systém Balt po vyrovnaní (B. p. v.).

 

POUŽITÉ MAPOVÉ PODKLADY

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů http://voda.gov.cz/portal/, http://www.mapy.cz a http://povoden.kraj-lbc.cz.