Webový obsah - zobrazení

Schéma informačních toků

Webový obsah - zobrazení

Činnost členů Povodňové komise Libereckého kraje

Hejtman LK - Předseda Povodňové komise

 • řídí činnost PK a odpovídá za její činnost Ústřední PK,
 • rozhoduje o svolání PK,
 • na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření, v případě nebezpečí z prodlení činí opatření, která jsou obvykle zajišťována Komisí a tato opatření předkládá dodatečně Komisi ke schválení
 • podepisuje usnesení Komise a zastupuje ji navenek
 • rozhoduje o usnesení Komise v případě rovnosti hlasů
 • rozhoduje o tom, zda budou na jednání Komise přizváni hosté
 • na vyžádání se účastní jednání Ústřední povodňové komise
 • žádá o svolání Ústřední povodňové komise
 • osobně řídí jednou za rok nácvik činnosti PK,
 • schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky,
 • v případě nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda PK, případně jiný člen PK, kterého předseda pověřil.
 
 

Náměstek hejtmana Libereckého kraje

 • Statutární zástupce předsedy povodňové komise.
 
 

Člen rady

 • Statutární zástupce předsedy povodňové komise – v případě nepřítomnosti hejtmana LK a náměstka hejtmana LK.
 
 

Pracovník odboru životního prostředí a zemědělství - tajemník

 • řídí pracovní štáb povodňové komise v sídle PK
 • zodpovídá za technické a organizační zabezpečení činnosti PK
 • zodpovídá za zpracování a aktualizaci Povodňového plánu Libereckého kraje
 • zabezpečuje provedení Evidenčních a dokumentačních prací při a po povodni a jejich archivaci,
 • informuje o důležitých rozhodnutích a výstupech PK dotčené sousední kraje
 • vede přehled o počtech sil a způsobu použití techniky a prostředků KÚ k provedení protipovodňových opatření,
 • provádí 2x ročně kontrolu připravenosti sil a prostředků pro použití při povodních, o kontrole provede zápis do Povodňové knihy, provádí se zpravidla u zásob nebo technických prostředků,
 • plní další úkoly uložené předsedou PK.
 
 

Ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje

 • rozhoduje o nasazení sil a prostředků ve své podřízenosti
 • navrhuje přidělení humanitární pomoci a náhradního ubytování ve spolupráci s HZS
 • navrhuje zásobování evakuovaného obyvatelstva (proviantem, výstrojí apod.), ve spolupráci s HZS
 
 

Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

 • spolupracuje s územním pracovištěm Krajské hygienické služby, Veterinární správou, organizací Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a dalšími externími odborníky
 • navrhuje opatření v oblasti nouzového zásobování postižených oblastí pitnou vodou
 • navrhuje opatření při likvidaci nebezpečných odpadů a látek v záplavových oblastech, které by mohly být povodní odplaveny (ropné produkty, chemické látky ap.) a spolupracuje s průmyslovou a podnikatelskou sférou při eliminaci enviromentálních rizik
 • plní další úkoly uložené předsedou PK.
 • Ředitel závodu Jablonec nad Nisou - Povodí Labe s. p.
 • informuje komisi o povodňové situaci na území, které řídí,
 • spolupracuje s pracovištěm ČHMÚ
 • navrhuje PK vyhlášení a odvolání stupňů povodňové aktivity
 • navrhuje povodňové komisi (štábu) opatření z hlediska správce významných vodních toků, poskytuje odborné stanovisko k opatřením prováděným ke zmírnění průběhu povodně
 • přenáší plnění úkolů podniku (závodu) uložených povodňovou komisí (štábem),
 • plní další úkoly uložené předsedou PK
 

 

Zástupci Povodí Labe s.p. a Povodí Ohře s. p.

 • informuje komisi o povodňové situaci na území, které řídí,
 • spolupracuje s pracovištěm ČHMÚ
 • navrhuje PK vyhlášení a odvolání stupňů povodňové aktivity
 • navrhuje povodňové komisi (štábu) opatření z hlediska správce významných vodních toků, poskytuje
 • odborné stanovisko k opatřením prováděným ke zmírnění průběhu povodně
 • přenáší plnění úkolů podniku (závodu) uložených povodňovou komisí (štábem),
 • plní další úkoly uložené předsedou PK
 
 

Ředitel HZS LK

 • koordinuje činnost PK LK s HZS LK při provádění záchranných a likvidačních prací,
 • zabezpečuje vazbu na IZS
 • zabezpečuje varování obyvatelstva prostředky jednotného systému vyrozumění a varování
 • prostřednictvím KOPIS HZS LK zajišťuje předávání varovných zpráv do SRN a Polska,
 • zajišťuje výpomoc při provádění zabezpečovacích prací na vodních tocích a vodních dílech,
 • zajišťuje předávání informací v rámci povodňové hlásné služby v případě nezbytného využití náhradních komunikačních prostředků
 • organizuje a koordinuje humanitární pomoc
 
 

Zástupce Krajské správy Policie ČR

 • řídí nasazení sil a prostředků Policie ČR,
 • řídí pořádkovou službu a dopravní zabezpečení v místech vzniku povodně, zejména při evakuaci obyvatelstva a ostraze majetku v zatopených oblastech,
 • informuje PK o probíhajících pořádkových a zabezpečovacích akcích
 • plní další úkoly uložené předsedou PK.
 
 

Vedoucí oddělení krizového řízení

 • podílí se na koordinaci integrovaného záchranného systému, zajištění ochrany obyvatelstva,
 • podílí se na organizaci evakuace v postižených oblastech, v souladu se zpracovaným krizovým a havarijním plánem,
 • spolupracuje s Odborem vnitřních věcí a Krajským vojenským velitelstvím při použití armády k záchranným pracím a při použití vojenského záchranného útvaru k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany,
 • podílí se na zjišťování a vyhodnocování dopravní situace v postižených místech a vedení tras odklonu po komunikacích,
 • plní další úkoly uložené předsedou PK.
 
 

Zapisovatelka

 • (službu koná zapisovatelka po dobu 6 hodin, na dobu 24 hodin jsou čtyři směny):
 • vyhotovuje zápisy z jednání komise
 • udržuje spojení se členy PK a ostatními spolupracujícími orgány,
 • zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy,
 • přepisuje informace na PC, připravuje podklady pro hlášení a tiskové zprávy,
 • vede přehled o pohybu a dosažitelnosti členů komise a vozidlech vyčleněných pro PK,
 • provádí výdej a evidenci identifikačních karet osob a vozidel.
 

Webový obsah - zobrazení

Činnosti externích spolupracovníků povodňové komise Libereckého kraje

 

Zástupci správců toků – Povodí Ohře s. p. a Povodí Labe s. p. 

 • vyhodnocují hydrologickou situaci v povodí a dávají podnět k provedení potřebných protipovodňových opatření 
 • spolupracují s vlastníky VD – nebezpečí vzniku zvláštních povodní 
 • koordinují provádění zabezpečovacích prací na tocích a VD ve správě Povodí Ohře s. p. a Povodí Labe s. p. z hlediska odtokového režimu v rámci oblasti povodí 
 • zabezpečují dokumentaci průběhu povodně 
 • vedou evidenci škod při povodni v působnosti PLa, s. p. – závodu Jablonec nad Nisou, 
 • vedou evidenci škod při povodni v působnosti POh, s. p., 
 • plní další úkoly uložené předsedou PK, 
 

Policie ČR 

 • organizuje a zabezpečuje vyrozumění a svoz orgánů PK, zabezpečuje doručení pojítek orgánům PK, 
 • podílí se na organizaci pořádkové služby a dopravního zabezpečení v místech vzniku povodně, při evakuaci obyvatelstva, 
 • zabezpečuje střežení prostoru a majetku v místech provedené evakuace 
 • plní další úkoly uložené předsedou PK. 
 

HZS LK 

 • koordinace záchranných a likvidačních prací, 
 • při povodni zasahující více ORP koordinuje spolupráci jednotek požární ochrany, 
 • zajišťuje a provozuje jednotný systém varování a vyrozumění, 
 • sjednocuje postupy evakuace obyvatelstva, 
 • podílí se na přípravě nouzového přežití obyvatelstva, zejména v humanitární pomoci povodněmi postiženému obyvatelstvu, 
 • zabezpečuje přenos informací dle schválených schémat, 
 • zabezpečuje povolání a nasazení součástí IZS 
 • plní další úkoly uložené předsedou PK. 

 

Zdravotnická záchranná služba 

 • Shromažďuje aktuální informace o vývoji povodňové situace vzhledem k vytížení zdravotnických zařízení a pracovníků ZZS 
 • Informuje rychlou záchrannou službu o omezeních (především dopravních) vyplývajících z povodňové situace a jejich náhradním řešení 
 

Armáda ČR 

 • podílí se na organizaci pořádkové služby a dopravního zabezpečení v místech vzniku povodně, 
 • spolupracuje s Oddělením pro vznik mimořádných situací při evakuaci a zajištění nouzového zásobování obyvatelstva 
 • podílí se na zabezpečování úkolů evakuace, nouzového přežití obyvatelstva a provádění záchranných a likvidačních prací dle požadavků a potřeb orgánů krizového řízení 
 • koordinuje nasazení sil a prostředků Armády ČR při záchranných a zabezpečovacích pracích 
 • vede evidenci použitých sil a prostředků Armády ČR 
 

Webový obsah - zobrazení

Doporučené vybavení pracoviště povodňové komise

 
 • Povodňový plán, Povodňová kniha a evidované Pracovní sešity členů komise, 
 • identifikační karty členů komise a spolupracujících účastníků povodňové ochrany 
 • min. 5 ks identifikačních karet vozidel, 
 • PC s tiskárnou, SW MS OFFICE se záložním zdrojem, s funkčním připojením na počítačovou síť Internet (s možností odesílat a přijímat elektronickou poštu), 
 • 3 ks ruční diktafon, 
 • stolní diktafon pro přepisování zprav, 
 • barevný televizní přijímač a videorekordér, 
 • radiomagnetofon, 
 • nouzové osvětlení pracoviště, 
 • ruční akumulátorové osvětlovací prostředky, 
 • záložní zdroj elektrické energie do výkonu 4 kW, 
 • mobilní telefony podle služebního zařazení funkcionářům KÚ, viz. „Složení Povodňové komise Libereckého kraje", 
 • telefony, 4 ks, z toho jeden fax, 
 • kreslící a psací prostředky, 
 • mapa Libereckého kraje, 
 • fotoaparát na kinofilm - automat, s výkonným bleskem, digitální fotoaparát 
 • videokamera, 
 • dalekohled, 
 • měřící pásmo 50 m, 
 • proviantní zabezpečení pro přípravu teplých nápojů a ohřev stravy, 
 • záložní oděv a obuv.