POVODŇOVÝ PLÁN LIBERECKÉHO KRAJE

Povodňový plán Libereckého kraje je základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany v kraji. Obsahuje podrobné rozdělení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovních krajských orgánů státní správy a organizací s celostátní, krajskou nebo významnou regionální působností. Povodňový plán je zpracován na základě § 71 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a vychází ze současné platné legislativy stanovené vodním zákonem a souvisejícími předpisy.

Povodňový plán podléhá každoročnímu přezkoumání (nejpozději do 31. března) a na základě výsledku může být případně doplněn nebo upraven. Přezkoumání a úprava Povodňového plánu Libereckého kraje se provádí také po vyhodnocení velké povodně, dále při změně uspořádání orgánů státní správy, změně legislativních předpisů nebo jiných okolnostech vyžadující jeho změnu.

Povodňový plán Libereckého kraje je podkladem pro rozhodování a práci Povodňové komise LK pro případ povodní ohrožující větší územní celky, pokud nestačí síly a prostředky příslušných povodňových komisí obcí s rozšířenou působností (ORP) nebo je potřebná koordinace jejich činností.

 

ČLENĚNÍ POVODŇOVÉHO PLÁNU

Povodňový plán Libereckého kraje obsahuje titulní list, úvodní část, 3 základní oddíly (věcnou, organizační a grafickou část) a přílohy.

Věcná část – zahrnuje údaje potřebné pro zajištění územního celku Libereckého kraje před povodněmi

Organizační část – obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi a úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi

Grafická část – obsahuje mapové podklady pro potřeby povodňové komise Libereckého kraje

Přílohy – doplňující údaje k věcné a organizační části  

 

KRAJSKÁ POVODŇOVÁ KOMISE

  • Statut povodňové komise LK
  • Kontakt na tajemníka povodňové komise: Ing. Zdeněk Madej, tel. 485 226 432 nebo 606 700 772
  • Upozornění pro občany: V případě povodně je třeba se obracet na povodňovou komisi obce. Krajská povodňová komise plní spíše roli koordinační a informační.