Mapové kompozice pro povodňovou ochranu

Mapa základní polohopis    Mapa aktuální situace    Mapa krizové infrastruktury
 • říční toky, kilometráž, správci
 • vodní díla
 • povodí
 • záplavy Q5, Q20, Q100 a QAKT
   
 
 • monitorovací systém  (srážkoměry a hladinoměry)
 • hlásné profily
 • aktuální dopravní informace
 
 • evakuace a nouzové zásobování
 • rizikové objekty
 • ohrožené a ohrožující objekty
Mapa technické infrastruktury   Povodňové škody   Mapa ledových jevů
 • sítě (eletro, plyn, telekomunikace)
 • vodovody a kanalizace
 
 • povodňová události 2010
 • povodňová události 2013
 • značky historických povodní (doplňuje se)
 
 • riziková místa ledových jevů (mráz i obleva) - dle Povodňového plánu LK
 • ledové jevy na Jizeře v roce 2012 
         
Mapa k organizačnímu členěné povodňové komise   Povodňová ochrana v obcích  

Mapy s daty zvláštních povodní

 • sídla povodňových komisí
 • lokalizace členů povodňových komisí  
 • sídla dalších organizací (HZS, policie...)
      
 
 • dotazníkové šetření na obcích
 • účast na školeních (leden 2019)
 • provozování vlastního LVS (2015)
 • DPP obce (2015)
 
 • rozlivy stanovených zvláštních povodní (plocha a obrys)
 • postupové doby
 • zaplavené komunikace
Mapová kompozice připravená pro povodňová cvičení   Dopravní mapa   Mapa se zobrazením uživatelem vybraných dat
 
 • podklady pro štábní krizové cvičení , které se uskutečnilo 7. a 8. června 2017
 • simulace rozlivů
 • simulace situací rozehrávky
 
 • dopravní situace
 • objízdné trasy
 • výškový profil
 • dojezdová vzdálenost

 

 • Můj povodňový portál (testuje se)
 • editované body (moje body...)
 • výřez dle přihlášení
         
         
         

 

Datové vstupy od uživatelů

 • Povodňové komise - samostatná stránka s možností aktualizovat data o povodňové komisi i jejích  členech. Aktualizaci dat si provádějí jednotlivé povodňové komise. Tato databáze je průběžně exportována do národního systému POVIS
   
 • Povodňové organizace - samostatná stránka, není pravidelný cyklus aktualizací. Data organizací jsou součástí mapových kompozicí. 
   
 • Povodňové škody - samostatná stránka pro vstup údajů. Oprávnění k editaci poskytne adminitsrátor. Lze využívat pro mapování povodňových škod. Geografická data lze ze serveru stáhnout a dát uživateli k externímu využití.
   
 • Zadání aktuálního SPA - provádí se ze stránky povodňové komise uživatele
   
 • Zadání pohotovostního telefonního kontaktu - provádí se ze stránky povodňové komise uživatele
   
 • Zadání zprávy do chatu - okno chatu
   
 • Zadání mapových zákresů
  • z jakékoliv mapy z odrážky Moje data, můj GIS (tato data vidí jen uživatel)
  • přes chat (lze zadat veřejně nebo neveřejně, omezená časová platnost)
  • jak zmíněno výše, přes samostatnou stránku https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/udalosti