KONCEPCE SE VZTAHEM K POVODNÍM

Koncepce ochrany před povodněmi Libereckého kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání 31.10.2006 schválilo Koncepci ochrany před povodněmi Libereckého kraje.  Výstupem je vytipování ohrožených oblastí, návrh řešení a hrubá ekonomická rozvaha. Jednotlivým opatřením je přiřazena priorita, od níž bude záviset případná podpora kraje na realizaci opatření. Hlavními výstupy jsou přehledné tabulky, která po jednotlivých obcích hodnotí stávající ochranu, navrhují opatření a odhadují potřebné náklady.

text koncepce - tabulka ochrany - tabulka informací od obcí

 

Plánování v oblasti vod povodí - ochrana před povodněmi

 

Povodí Labe, st. p. - celý dokument - část Ochrana před povodněni

Povodí Ohře, st. p. - celý dokument - část Ochrana před povodněni

 

Plány pro zvládání povodňových rizik

Vláda dne 21. 12. 2015 schválila usnesením vlády č. 1082 tři klíčové koncepční dokumenty - plány pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Dunaje a Odry. Dokumenty budou platné do roku 2021 do doby schválení jejich první aktualizace.
Plány slouží jako nezbytný podklad pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení v oblastech s významným povodňovým rizikem.
 
Návrh Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a v povodí Odry
 
Mapy povodňových nebezpečí a rizik - Centrální datový sklad

 

Studie se vztahem k povodním

Protipovodňová ochrana v mikroregionu Frýdlantsko

Výsledkem projektu s názvem „Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko" je zpracování návrhu řešení protipovodňové ochrany území v celém frýdlantském výběžku. Zhotovitel: VRV.  Webová prezentace studie 

 

Studie odtokových poměrů Lužické Nisy

Liberecký kraj ve spolupráci s dotčenými obcemi realizuje projekt Studie odtokovývh poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy. Cílem projektu je analyzovat povodí a navrhnou celou řadu opatření na zlepšení protipovodňové ochrany a vodního režimu v povodí. Tři vybraná opatření budou rozpracována až do stadia dokumentace pro územní řízení. Projekt je podporován z Operačního programu životní prostředí. Podrobné informace naleznete na webu projektu.

 

Pracovní skupina na podporu vláhových poměrů Frýdlantska

Liberecký kraj založil pracovní skupinu, jejíž cílem je zlepšení vláhových poměrů Frýdlantska a ochrana a podpora vydatnosti místních vodních zdrojů. Pracovních jednání se dále účastní např.  Frýdlantská vodohospodářská společnost, Lesy ČR s.p., Povodí Labe s.p., AOPK, Státní pozemkový úřad, zástupci obcí a další. V rámci činnosti pracovní skupiny byla vytvořena rešerše navržených opatření ke zlepšení vláhových poměrů. Opatření byla zajištěna z mnoha dostupných dokumentů, které se problematikou zabývají. Rešerši si můžete prohlédnout: průvodní zpráva   přehledná situace. Více zde