LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

CHAT PRACOVNÍKŮ POVODŇOVÉ OCHRANY

Sdílené diskusní fórum pro pracovníky z oblasti povodňové ochrany a IZS. Slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou zpětně dohledatelné.

 

JAK VLOŽIT PŘÍSPĚVEK DO CHATU

Příspěvek lze nastavit jako neveřejný. Kvůli možnosti filtrování příspěvků je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. Příspěvek lze doplnit o mapový zákres. Mapové zákresy lze pak najít v mapové kompozici Můj portál

 

 

DISKUSNÍ FÓRUM POVODŇOVÉHO PORTÁLU (stránka 27/30)

VLOŽENÍ PŘISPĚVKŮ DO FÓRA A FILTROVÁNÍ DAT FÓRA JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM.
[7.12.2007 18:55]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
[mail POH] LG PERTOLTICE; 1. SPA prekrocen; 121cm

[7.12.2007 18:38]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
18:30 Žel Brod - 315 cm, 196 m3/s - setrvalý stav - tendence setrvalý stav

[7.12.2007 18:22]    Krajské operační středisko , HZS LK
V 18: 00 dosažen 2. SPA na toku Jizera v Jablonci nad Jizerou na hlásném profilu. (vodní stav 183).

Zdroj: VHD povodí Labe
Zapsal: operační důstojník KOPIS HZS LK por.Ing.Aleš Pěnička

[7.12.2007 18:11]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
18:00 Žel Brod - 312 cm, 192 m3/s - mírný pokles - tendence setrvalý stav
V profilech nad Ž.B. Jablonec n.J.- mírný vzestup na 2. st PA, Sytová setrvalý stav

[7.12.2007 18:09]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
[SMS 18:07] Limnigraf Jablonec nM - prekrocen 2.SPA 180 cm

[7.12.2007 17:19]   Ing. Jaroslav Svoboda, PK Liberecký kraj, tajemník
Diskusní forum je pro krátké a rychlé zprávy, nezahlkcovat prosím celými informacemi PL nebo CHMU
[7.12.2007 17:31]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
DOPLNÍM: připravuje se nová verze diskusního fóra, kde bude možné připojit soubor nebo fotodokumentaci. Předpokládám, že bude hotové do konce roku nebo začátkem ledna.

[7.12.2007 17:10]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
17:00 Žel Brod - 316 cm, 198 m3/s - setrvalý ? - tendence ?
V profilech nad Ž.B. /Jablonec n.J., a Sytová setrvalý stav

[7.12.2007 16:50]    Krajské operační středisko , HZS LK
v 15: 00 dosažen 1 SPA na Lužické Nise v hlasnem profilu Hrádek nad Nisou.

Zdroj: VHD povodí Labe
Zapsal: operační důstojník KOPIS HZS LK por. Martin Beneš

[7.12.2007 16:44]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
16:00 Žel Brod - 315 cm - nárůst - tendence vzestup
V profilech nad Ž.B. /Jablonec n.J., a Sytová setrvalý stav

[7.12.2007 15:57]    Krajské operační středisko , HZS LK
O situaci a vyvoji na Jizeře v Železnem Brodu bylo v 15:45 informováno KOPIS HZS středočeského kraje.

Zapsal : operační důstojník KOPIS HZS LK por. Martin Beneš

[7.12.2007 15:44]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
15:40 Dosažen 2. SPA na Jizeře v profilu Železný Brod - tendence dále stoupá

[7.12.2007 15:43]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
(SMS 15:40) Limnigraf Zelezny Brod: 2. SPA 310 cm

[7.12.2007 15:27]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
15:00 Žel Brod - 305 cm, 185 m3/s, nárůst - tendence rychlý vzestup
Na horách spadlo více srážek, než udávaly odhady hodinových úhrnů !!!
Výhled - brzké překročení 2. st PA a další nárůst !!!

[7.12.2007 14:53]    Krajské operační středisko , HZS LK
Informační zpráva č. 1 / povodňová situace prosinec 2007

o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech
ve správě státního podniku Povodí Labe, státní podnik

1) Zpráva vydána dne: 7.12. ve 14:00 hod. k 13:00 hod

2) Meteorologická a hydrologická situace:
Dešťovými srážkami byly v noci na dnešek zasaženy především oblasti Jizerských hor a Krkonoš, kde k dnešnímu ránu dosáhly úhrny 10 – 30 mm. Při přechodu frontálního systému během dnešního dopoledne bylo srážkami zasaženo celé území i v nejvyšších polohách dešťovými. Jejich úhrny se pohybovaly většinou mezi 5 až 20 mm, vyšší hodnoty opět platí pro oblasti Jizerských a Orlických hor a Krkonoš.
Dešťové srážky a poměrně vysoké teploty vzduchu způsobily rychlé tání sněhu ze středních i vyšších poloh a následné zvýšení průtoků v dotčených vodních tocích s dosažením 1. SPA, na Labi v profilu Labská 2. SPA a Vestřev 3. SPA.


3) Vodní toky v hlavních profilech:

Vodní tok Profil
(název stanice)
Vodní stav

Průtok

Dosažený
stupeň
SPA
Překročení
N-letých
vod dle hydrolog. podkladů

Limit pro
dosažení SPA v (cm)

Tendence*
(stručný slovní popis)

I. II. III.
(cm) (m3.s-1)
Labe Špindlerův Mlýn 177 26 I. <1 165 200 220 klesá
Labská 93 45 II. <2 55 80 100 zvolna klesá
Vestřev 172 84 III. >1 110 135 160 zvolna stoupá
Les Království 157 67 I. 1 130 160 180 setrvalá
Brod 327 63 I. <1 300 340 370 setrvalá
Zdobnice Slatina 142 22 I. 1 120 145 170 zvolna stoupá
Bystřice Rohoznice 87 3,7 I. <1 80 100 130 setrvalá
Cidlina Jičín 58 2,9 I. <1 55 70 80 stoupá
Kamenice Plavy 109 41 I. <1 90 110 130 setrvalá
Jizera Jablonec n.J. 171 67 I. <1 150 180 210 stoupá
Dolní Sytová 182 80 I. <1 180 240 320 stoupá
Železný Brod 275 151 I. <1 220 310 370 stoupá
Lužická Nisa Liberec 105 15 I. <1 85 125 160 strvalá
Smědá Bílý Potok 98 7,9 I. <1 80 100 120 setrvalá

* Pozn.: tendence - klesá, mírně klesá, setrvalý stav, mírně stoupá, stoupá4) Vybrané vodní nádrže:

Název VD
Vodní tok Kóta hladiny Objem
Zásobní prostor Ovladatelný prostor Neovladatelný prostor Přítok Odtok Nešk. odtok
Tendence hladiny vody v nádrži *

naplnění volný naplnění volný naplnění volný
(m n.m.) (mil.m3) (%) (mil.m3) (%) (mil.m3) (%) (mil.m3) (m3.s-1) (m3.s-1) (m3.s-1)
Labská Labe 684,18 1,278 90 0,073 0 1,309 0 0,254 42 45 100 setrvalá
Les Království Labe 314,62 3,068 98 0,034 0 4,913 0 1,178 84 85 90 setrvalý
Pastviny Div. Orlice 467,11 6,483 94 0,328 0 1,963 0 2,049 33 35 40 setrvalá
* Pozn.: tendence - klesá, mírně klesá, setrvalý stav, mírně stoupá, stoupá

Celkové shrnutí: (doplňující komentář pod tabulkou)
Hladiny vody ve všech nádržích se pohybují pod maximální kótou zásobního prostoru a odtok z nich nikde zatím nedosáhl maximální neškodné úrovně.

5) Důležité informace + popis nejkritičtějších míst (plánované manipulace na významných vodních dílech, narušená stabilita hráze nebo protržení hrází, velké rozlivy, poškození jezů, evakuace apod.):
Manipulace probíhají dle manipulačních řádů. Rozlivy v zastavěném území nebyly na vodohospodářský dispečink hlášeny, rovněž nemáme žádné informace o mimořádných situacích na vodních tocích.

6) Plavební provoz na LVC:
V současné době není plavební provoz na LVC přerušen a na základě vyhodnocení současných podkladů nepředpokládáme dnes ani zítra jeho zastavení.

7) Předpověď předpokládaného vývoje:
Po přechodu frontálního systému bude dnes odpoledne od západu oblačnost postupně ubývat a srážková činnost slábnout. Při silném větru a zvyšujících se teplotách vzduchu v horských oblastech bude i nadále pokračovat intenzívní tání sněhové pokrývky. Předpokládáme, že průtoky v horních úsecích srážkami a táním sněhu zasažených toků budou kulminovat dnes večer.


Zpráva byla vypracována ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem.

Další informační zpráva bude vydána dnes ve 20:00 hod.Ing. Jiří Petr
vedoucí vodohospodářského dispečinku
tel.: 495088730 nebo 720
e-mail: vhd@pla.cz
internet: www.pla.cz


[7.12.2007 14:49]    Krajské operační středisko , HZS LK
13:45 dosažen 2 SPA vodní tok Kamenice, hlásný profil Plavy

Zdroj: http://www.pla.cz/portal/sap/cz/index.htm

Zapsal: operační důstojník KOPIS HZS LK por. Martin Beneš

[7.12.2007 13:28]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
13:00 Žel Brod - 275 cm, 147 m3/s, nárůst - tendence vzestup
Na většině povodí přestalo pršet, odtok převážně z vyšších poloh
Výhled - kulminace pod 2. st PA zhruba o půlnoci

[7.12.2007 13:16]    Krajské operační středisko , HZS LK
13: 10 Dosažen 1. SPA na Jizeře - hlasny profil Dolní Sytová.

Zdroj: Dispečink Povodí Labe
zapsal: operační důstojník HZS LK por. Martin Beneš

[7.12.2007 12:36]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
12:00 Žel Brod - 262 cm, 130 m3/s, nárůst - tendence vzestup
Dosažen 1. st PA na Jizeře v profilu Jablonec n. Jiz
Déšť 9 - 10 hod. 6 mm, nižší polohy 2 mm

[7.12.2007 12:31]    Krajské operační středisko , HZS LK
12:27 dosažen 1. SPA na vodním toku Smědá -hlasný profil Bílý Potok.

Zdroj: Dispečink Povodí Labe
Zapsal: operační důstojník HZS LK por. Martin Beneš

[7.12.2007 11:58]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
(SMS 11:56) Limnigraf Jablonec nN 1.SPA 160 cm

[7.12.2007 10:46]    Krajské operační středisko , HZS LK
10:30 dosažení I. SPA na vodním toku Kamenice v Plavech.
Zdroj informace: Povodí Labe

[7.12.2007 10:15]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
TECHNICKA UDRZBA Omlouvam se, ale jeste jedna zkouska casoveho udaje na serveru LINUX (pro vysvetleni - v noci nam pri udrzbe firma "shodila" oba servery a nenabehla sluzba, kterou se server pripojuje na aktualni cas)

[7.12.2007 10:05]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
10:00 Zel Brod - 241 cm, 105 m3/s, rychlý nárůst !!! Srážky 5 mm za poslední hodinu
Tendence : Rychlý vzestup

[7.12.2007 9:35]    Krajské operační středisko , HZS LK
09:24 dosazen I. St. povodňové aktivity na vodnim toku Lužická Nisa v Liberci. zdroj Povodi Labe. odesilatel KOPIS HZS LK.

[7.12.2007 8:25]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
(SMS) Překročení SPA 1 na limnigrafu v Železném Brodě - 220cm

[7.12.2007 7:50]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Datum 7.12.2007
---------------

7:30 Situace : Přes naše území přechází frontální oblačnost s dešťovými stážkami.
Za noc vypadlo v nižších polohách povodí Jizery cca 3 mm srážek, na horách 7 mm.

Jizera zvolna stoupá /asi 3 cm za hod/ kolem 8 hod ranní bude na našem úseku dosažen 1.st PA.

Výhled : V příštích 6 hod jsou očekávány další dešťové srážky - nižší polohy 7 mm, hory 15 mm - silný vítr.
Odpoledne a večer ustávání srážek.

Jizera vzestup dle intenzity deště, neměla by překročit 2. st PA.

[6.12.2007 11:30]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Dne: 6.12. 2007 11:00 hod
UPOZORNĚNÍ na vývoj hydrometeorologické situace
--------------------------------------------------
V pátek očekáváme přechod frontálního systému od západu, provázený oteplením, dešťovými srážkami a silným větrem. Teplá fronta přejde přes naše území
v druhé polovině noci, studené fronta v pátek přes den. V pátek očekáváme teploty 8 až 12 °C, na horách 4 až 8 °C. Rychlost větru na horách bude dosahovat až kolem 20 m/s, v nárazech 30, ojediněle až 35 m/s. V důsledku vysokých teplot a silného větru očekáváme na horách rychlé odtávání zbývající sněhové pokrývky. Během druhé poloviny noci a pátečního dopoledne očekáváme srážky 10 až 15 mm, na horách až kolem 20 mm. Kombinace odtávání
sněhu a dešťových srážek povede ke zvýšení vodních stavů.
Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí, očekáváme během zítřejšího dne vlivem srážek a tání sněhu na horách vzestupy hladin toků. Na Lužické Nise a Smědé lze předpokládat dosažení 2. až 3. SPA a v povodí Ohře a na Bílině 1 až 2 SPA.
RPP ČHMÚ Ústí nad Labem , Ju,Ko.

[3.12.2007 16:27]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
16:30 PROGNÓZA SRÁŽEK na noc : pro Horní Jizeru - konzultováno s ČHMÚ
- v nížších polohách 5 - 10 mm - nemělo by zvýšit průtok nad 2.st.PA
- na horách do 20 mm ale do sněhu, takže by nemělo ihned odtékat

[3.12.2007 16:17]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
15:10 vystaveno na WEB : ve 15 hod Žel Brod 286 cm 161 m3 - mírný pokles

16:10 vystaveno na WEB : ve 16 hod Žel Brod 285 cm 160 m3 - mírný pokles

... pokud nedojde k výrazné změně končím s diskuzí

[3.12.2007 14:15]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
14 hod Žel Brod 291 cm 167 m3 - setrvalý stav
...ukončeno rozesílání SMS informací ORP Turnov

[3.12.2007 13:12]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
13:10 odesláno PK Turnov : ve 13 hod Žel Brod 288 cm 163 m3 - setrvalý stav

[3.12.2007 12:14]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
12:15 ve 12 hod Žel Brod 288 cm 163 m3 - výhled mírný ale trvalý vzestup

[3.12.2007 11:16]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
v 11 hod Žel Brod 282 cm 155 m3 - Velmi mírný vzestup
Odhady budoucích srážek - na 6 hod : 4 - 20 mm, na 24 hod : 10 - 40 mm

[3.12.2007 10:09]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
10:05 odesláno PK Turnov : v 10 hod Žel Brod 279 cm 152 m3 - hodinu setrvalý stav


Rekapitulace průběhu : /cas, cm v Ž.B., M3/s v Ž.B., 1/2hodinové nárůsty průtoku v Ž.B./

10:00 279 151,8 1
9:30 278 150,6 0
9:00 278 150,6 7
8:30 272 143,1 8
8:00 265 134,5 7
7:30 259 127 7
7:00 253 119,6 13
6:30 242 105,9 9
6:00 235 97,2 7
5:30 230 91 10
5:00 222 81,1 26
[3.12.2007 11:28]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Pro vysvětlení - hodnoty průtoků jsou odlišné od hodnot uvedených na stránkách PLA, protože se jedná o odhad PK Turnov - více na stránce vodoměrných stanic nad Turnovem

[3.12.2007 9:48]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
(SMS) Limnigraf Jablonec nJ - překročení 1.SPA 160cm

[3.12.2007 9:15]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
9 hod Zel Brod 278 cm 150 m3 - stav trvalý vzestup 13 cm a 16 m3s za hodinu - výhled dosažení 2.st.PA kolem 12:oo
[3.12.2007 9:18]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Za správu Povodnoveho planu LK moc dekujeme za Vasi aktivitu a hlaseni! SMS zprava z limnigrafu prisla take v poradku.
[3.12.2007 9:22]   Ing. Jaroslav Svoboda, PK Liberecký kraj, tajemník
Pane , bacha na to, ještě není pobvodňovým orgánem, komise ale úřad.

[3.12.2007 7:41]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
1.st.PA v Železném Brodě dosažen 3.12.2007 ve 4:59 - výhled na vyhlášení 2.st.PA v 8:30

[3.12.2007 7:38]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Povodňový zápis (web verze)
---------------------------

Datum 2.12.2007

Vydána výstraha Systému integrované výstražné služby ČHMÚ pro Liberecký kraj:
od neděle 02.12.2007 18.00 do pondělí 03.12.2007 23.00Silný vítr
Situace: V čerstvém západním proudění tlakové níže se středem nad Severním mořem bude postupovat
přes naše území další frontální systém.
Jihozápadní až západní vítr bude dosahovat průměrné rychlosti 7 až 11 m/s, v nárazech místy 20 až
25 m/s (72 až 90 km/h), na horách až 30 m/s (108 km/h). Vítr začne zvolna slábnout v pondělí večer
a v noci na úterý.
V důsledku dešťových srážek dojde, zejména na menších tocích, od pondělního rána ke vzestupům hladin,
přitom ojediněle může být během pondělního rána a dopoledne dosažena úroveň 1. SPA.


Datum 3.12.2007

3:00 rychlý vzestup Jizery v Železném Brodě

4:59 >Limn_Zelezny Brod,03.12.2007 04:59:00CET,Ve stanici Zel.Braod byl prekrocen 1.SPA 220cm

5:32 odesláno PK Turnov : V 5:OO v Zel Brode dosazen 1.st.PA - tendence velmi rychly vzestup !!!
- potvrdte bdelost Fiser, PK Turnov

6:16 odesláno PK Turnov : Zel Brod v 6 hod stav 235 prutok 97 m3 - tendence : pocatecni rychly
vzestup se zpomalil, destove srazky by mely ustavat

6:23 odesláno ohroženým Turnov :
Jizera v 5 hod dosazen 1.st.PA 220 cm nyni 235 - pocatecni rychly vzestup se zpomalil a
srazky by mely ustavat - informace na 481 366 818 - PK Turnov - Fiser

7:14 odesláno PK Turnov : v 7 hod Zel Brod 253 cm 120 m3 - vyhled vzestup na 2.st.PA cca v 8:30[18.9.2007 12:14]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
V povodňovém plánu jsou zobrazeny GPS pozice sledovaných účatníků cvičení Vltava - Labe 2007.
Zatím jsou tam pouze přístroje z České Lípy (3 stanice) a stanice v Horní Polici. Ostatní (Žandov, Stružnice) budou doplněna dodatečně.
Na mapové serveru lze zobrazit pouze celou trasu rozdělenou podle dnů, není viditelný údaj konkrétního času. Toto lze vidět v problížečce firmy MGE - pro Vaše potřeby (například pro prezentace) mohou být vyrobeny animované soubory.


[7.9.2007 15:34]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Za správu povodňového plánu kraje Vám všem velmi děkujeme za snahu a účast. To, nakolik by tato forma komunikace vedla k lepší vzájemné informovanosti a koordinaci, bude jistě předmětem vyhodnocení. V každém případě Vaše připomínky a ještě lépe náměty uvítáme buď na tomto místě nebo na mailové adrese irena.koskova@kraj-lbc.cz
DĚKUJI

[7.9.2007 15:26]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
K času 14:50 hod. dne 7.9.2007 je cvičení Vltava a Labe 2007 na území Libereckého kraje ukončeno.
Připomínáme, že cvičné povodňové knihy budou vybrány u Vámi určených osob v pondělí dne 10.9.2007 pracovníky KÚ LK.
Současně Vás žádáme o zaslání případných zásadních poznatků z průběhu cvičení na adresu skupiny rozehry. Tyto poznatky budou dále sloužit k přípravě vyhodnocení cvičení na které budou přizváni všichni cvičící (termín pro vyhodnocení cvičení : nejpozději do 31.12.2007, v návaznosti na celkové vyhodnocení cvičení „centrální“ skupinou vyhodnocení cvičení).

Děkujeme za spolupráci.
Skupina rozehry Vltava a Labe 2007 pro Liberecký kraj.

[7.9.2007 14:58]   Anita Bělová, PK Stružnice, 1. zástupce starosty
Obec Stružnice
Stružnice 69, 471 08 Jezvé, kraj Liberecký

Povodňová komise

CVIČENÍ Vltava – Labe 2007

Evid. číslo : VL/070907_Hl as3
Datum : 7. 9. 2007, 14:30 h


Informace o povodňovém stavu v obci Stružnice


Podle hlášení Povodňové komise Obce Stružnice z 14:00 hodin dne 7. září 2007 došlo v horní části obce Stružnice k nevýraznému poklesu hladiny, kulminace proběhla mezi 9:00 a 11:30 hodin.
Evakuováno 6 dalších objektů, 11 lidí, všichni do soukromých bytů.
Celá obec je nadále bez elektrického proudu a telefonu, nefunguje internet (mimo OÚ), mobilní telefony většině obyvatel nefungují.
Vodovod a plyn nefunkční.
Silnice III/262, III/26215 (od Horní Libchavy) a III/26216 (od Valteřic) neprůjezdné osobními automobily, pouze nákladními vozidly se zvýšenou opatrností – místy až cca 40 cm vody. Jediný přístup osobními auty k obci je přes Kozly, Bořetín a Stráž u České Lípy (ne přes zatopenou Dubici!).
První hrubý odhad škod na nemovitostech je 30 až 50 mil. Kč, na vybavení 5 až 10 mil. Kč. Škody na infrastruktuře nelze odhadnout.
Kromě drobných úrazů nejsou zatím hlášeny újmy na zdraví obyvatel či ztráty na životech.
Ing. Jan Mečíř
předseda povodňové komise
obce Stružnice


[7.9.2007 13:45]   kmetl 
PK ORP Česká Lípa a PK Města Česká Lípa

Stav na území ORP CL ve 13.45 hod. :

II. SPA Šporka, Robečský potok
III. SPA Ploučnice (klesá, ve 14.00 očekáváme pokles ze 148,7 m3/s na 138,7 m3/s)

Předsedkyně PK ORP Česká Lípa a PK Česká Lípa
Hana Moudrá

[7.9.2007 13:32]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Povodňová komise obce s rozšířenou působností Města Turnova odvolává dnes, tj. 7.9.2007, v 13:30 hod, II. stupeň povodňové aktivity - stav pohotovosti ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. i) vodního zákona pro územní obvod povodňové komise obce s rozšířenou působností města Turnov.

PhDr. Hana Maierová
Předsedkyně Povodňové komise Města Turnova

[7.9.2007 13:12]   pk_orp_zb 
Ve 13.00 odvolán 2 SPA na Jizeře v Železném Brodě. Hladina má pořád sestupní tendenci. Pokračují likvidační a úklidové práce.
PK ORP Železný Brod

[7.9.2007 12:46]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
Česká Lípa 12:00 - Ploučnice 148,7m3

[7.9.2007 12:17]   pk_orp_zb 
V 10:00 odvolán 3 SPA na Jizeře v Železném Brodě. Hladina Jizery má sestupní tendenci.
PK ORP Železný Brod

[7.9.2007 12:15]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Zpráva na mobil předsedy PK Libereckého kraje:
Cvičně byl předsedou vlády vyhlášen nouzový stav, Libereckého kraje se to netýká

[7.9.2007 11:53]   Anita Bělová, PK Stružnice, 1. zástupce starosty
Obec Stružnice
Stružnice 69, 471 08 Jezvé, kraj Liberecký

Povodňová komise

CVIČENÍ Vltava – Labe 2007

Evid. číslo : VL/070907_Hl as2
Datum : 7. 9. 2007, 10:30 h

Informace o povodňovém stavu v obci Stružnice
Podle hlášení Povodňové komise Obce Stružnice z 8:03 hodin dne 7. září 2007 bylo v obci Stružnice dosaženo na vodočtu C1 – Stružnice výše 300 cm, tj. úrovně 100leté povodně. Je zatopeno, příp. bezprostředně ohroženo 110 objektů, z toho 36 je dostupných pouze ze člunu, zbytek z nákladního automobilu.
Je nově evakuováno či v nejbližší době bude evakuováno dalších 41 objektů s celkem 92 obyvateli. Celkem 28 lidí umístěno v MŠ Stružnice, 7 lidí (dvě rodiny) v místní restauraci Čapkárna. Tento podnik také pro všechny postižené a záchranáře zajišťuje stravování.
Celá obec je nadále bez elektrického proudu a telefonu, nefunguje internet (mimo OÚ), mobilní telefony už vesměs z důvodu vybití baterií většině obyvatel nefungují.
Vodovod funguje, plyn byl v celé obci odpojen (zatopení desítek plynoměrů).
V m.č. Stružnice je na levém břehu postiženo 30 objektů, nově je ohrožen rodinný dům a elektrodílna pana I. Z. (č. p. 108), hrozí zvýšený průsak a následné protržení ochranné hráze (údajně na 100letou vodu dimenzována).
Na pravém břehu je postiženo 40 nemovitostí, v jedné z nich vznikl drobný požár (nevhodné mobilní topidlo na PB), uhašeno vlastníkem. Dům č. p. 5 (včera evakuovaná paní J. P., 62 let) se v ranních hodinách zřítil. Na dalších dvou – č. p.61 (pan V. H.) a č. p. 7 (pan O. S. - rekreační) jsou rozsáhlé trhliny a hrozí zřícení. Zatopena zemědělská technika.
Lávka spojující obě části Stružnice přes vlastní tok stojí, je ale stržen příchod z betonových panelů přes inundační území v aktivní zóně. Celek pod hladinou cca 1,2 m, nepoužitelné.
V m. č. Jezvé je zatopeno 40 domů.
Na horních tocích Valteřického a Radečského potoka pokles, u hlásných profilů ale stále vysoko překročen III. SPA – zpětné vzdutí z Ploučnice.

Ing. Jan Mečíř
předseda povodňové komise
obce Stružnice

[7.9.2007 10:50]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
v 10:00 Ploučnice - kulminace - 100-letá voda, nesjízdné silnice II/262, nesjízdná místní komunikace podél Vrbového potoka. Obec Žandov.

str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30